კომპანია „ოფის აკადემი“, Microsoft, Adobe, Autodesk და სხვა გლობალური სასერთიფიკატო პროგრამების ავტორიზირებული ტესტირების ცენტრი საქართველოში, გთავაზობთ პროგრამირებაში სასერთიფიკატო ტრეინინგ კურსს.

სასწავლო კურსის  მიზანი:

კურსის მიზანია  მოამზადოს მსმენელი MICROSOFT-ის სასერტიფიკატო გამოცდის (Exam 98-381: Introduction to Programming using Python) ჩასაბარებლად.

სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები: ელემენტარული ალგებრა.

სწავლის შედეგები:

კურსის სრულფასოვნად ათვისების შედეგად მსმენელი დაეუფლება Python დაპროგრამების ენის ფუნდამენტურ თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებს, ეცოდინება შემდეგი:

 • ოპერაციების განხორციელება მონაცემთა ტიპებისა და ოპერატორების გამოყენებით;
 • მართვის ბრძანებების შესრულება პირობითი და ციკლის (განმეორების) ოპერატორების გამოყენებით;
 • შეტანა-გამოტანის ოპერაციების განხორციელება;
 • დოკუმენტირება და კოდის სტრუქტურის მართვა;
 • დიაგნოსტიკა და განსაკუთრებული სიტუაციების დამუშავება;
 • ოპერაციების განხორციელება მოდულების გამოყენებით;
 • ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპების გამოყენება;

კურსის წარმატებით დასრულების შედეგად სტუდენტს შეეძლება სასერთიფიკატო გამოცდის ჩაბარება, რაც განსაზღვრავს MICROSOFT-ის MTA Specialist-ის კვალიფიკაციის მინიჭებას.

ინფორმაცია ტრენერის შესახებ:

კურსს წარუძღვება – გვანცა წულაია ინფორმაციული სისტემების მაგისტრი; MICROSOFT-ის სერტიფიცირებული სპეციალისტი; 

კურსის აღწერა

1. შესავალი

 • თვლის სისტემები და ორობითი არითმეტიკა.
 • ალგორითმი, ალგორითმიკა და ინფორმატიკა;
 • დაპროგრამების პარადიგმები და ენები;
 • Python დაპროგრამების ენის ისტორია;
 • დაპროგრამების ენის ანბანი, სინტაქსი, სემანტიკა; კომპილატორი; ინტერპრეტატორი; პროგრამის შესრულება;
 • იდენტიფიკატორი;
 • რეზერვირებული სიტყვები;
 • კომენტარები;
 • დაპროგრამების ინტეგრირებული გარემოს მიმოხილვა;

დათმობილი საათების რაოდენობა 2 სთ

2. ოპერაციების განხორციელება მონაცემთა ტიპებისა და ოპერატორების გამოყენებით:

 • სტანდარტული მონაცემთა ტიპები: Numbers, String, List, Tuple, Dictionary;
 • ბმული ტიპები და მინიჭების ოპერაცია;
 • მონაცემთა ტიპების გარდაქმნა;
 • მონაცემთა შეტანა-გამოტანის ოპერატორები;
 • ფორმატირების სპეციფიკატორები.
 • ოპერატორები, ოპერაციები და გამოსახულებები

დათმობილი საათების რაოდენობა 10 სთ

3. მართვის ბრძანებების შესრულება პირობითი და ციკლის (განმეორების) ოპერატორების გამოყენებით:

 • ალგორითმის წარმოდგენა ბლოკ-სქემის სახით;
 • if, if…else და ჩადგმული if ოპერატორები;
 • მრავალჯერადი ამორჩევის elif ოპერატორი;
 • ციკლის ოპერატორები: While, For;
 • ციკლის მართვის ოპერატორები: break, continue და pass;
 • ჩადგმული ციკლები;

დათმობილი საათების რაოდენობა 10 სთ

4. შეტანა-გამოტანის ოპერაციების განხორციელება:

 • ფაილებთან სამუშაო ძირითადი ოპერაციები, მეთოდები და რეჟიმები
 • კონსოლურ რეჟიმში შეტანა-გამოტანის ოპერაციები

დათმობილი საათების რაოდენობა 2 სთ

5. დოკუმენტირება და კოდის სტრუქტურა;

 • კომენტარები და დოკუმენტირება
 • pydoc
 • ფუნქციის აღწერა/გამოძახება

დათმობილი საათების რაოდენობა 8 სთ

6. დიაგნოსტიკა და განსაკუთრებული სიტუაციების დამუშავება:

 • შეცდომის კატეგორიების იდენტიფიცირება
 • სტანდარტული განსაკუთრებული სიტუაციების განხილვა
 • assert ოპერატორი
 • განსაკუთრებული სიტუაციის დამუშავება
 • except ბლოკი
 • try-finally ბლოკი
 • მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული განსაკუთრებული სიტუაციები

დათმობილი საათების რაოდენობა 4 სთ

7. ოპერაციების განხორციელება მოდულების გამოყენებით;

 • მოდულის და პაკეტის ცნება
 • import,  from…import და from…import* ოპერატორები
 • dir(), globals(), locals(), reload() ფუნქციები
 • თარიღისა და დროის სტანდარტულ მოდულებთან მუშაობა.
 • math; datetime; io; sys; os; os.path; random;

დათმობილი საათების რაოდენობა 4 სთ

8. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპების გამოყენება:

 • OOP-ის პრინციპების მიმოხილვა. ტერმინების გაცნობა.
 • კლასის/ობიექტის შექმნა
 • კლასის ატრიბუტებთან წვდომა
 • ინკაპსულაცია
 • მეთოდების გადატვირთვა
 • პოლიმორფიზმი
 • კლასების მემკვიდრეობითობა
 • ოპერატორების გადატვირთვა

დათმობილი საათების რაოდენობა 8 სთ


კურსის ხანგრძლივობა: 48 საათი

კურსის ღირებულება: 550 ლარი (ღირებულებაში შედის ტრენინგი და საერთშორისო საგამოცდო ვაუჩერი)

მსურველებმა შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა https://goo.gl/forms/7nS9KyEownGhDi9l2 ან დაგვიკავშირდით: 577 900422.