კომპანია „ოფის აკადემი“, Microsoft, Adobe, Autodesk და სხვა გლობალური სასერთიფიკატო პროგრამების ავტორიზირებული ტესტირების ცენტრი საქართველოში, გთავაზობთ MS Excel VBA-ის სასერთიფიკატო ტრეინინგ კურსს.

MS Excel VBA პრაქტიკული მაგალითებით

ვისთვის არის განკუთვნილი კურსი:

     კურსი საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ VBA-ის პროგრამირების ენა ნულიდან და განკუთვნილია მათთვის, ვინც ფლობს Excel-ს სამომხმარებლო დონეზე და არ გააჩნია პროგრამირების ცოდნა, ასევე მაკროსებთან გარკვეული გამოცდილების მქონე პირთათვის.

კურსის გავლის შემდგომ მსმენელი შეძლებს:

 • მაკრო რეკორდერთან მუშაობას;
 • VB ედიტორის ინტერფეისთან მუშაობას;
 • ყოველდღიური რუტინული საქმიანობის ავტომატიზაციას;
 • საკუთარ მოთხოვნებზე მორგებული პროცედურების და ფუნქციების წერას;
 • VBA პროცედურების ავტომატიზაციას (Loops) და Event-ებთან მუშაობას;
 • ავტომატიზირებული რეპორტების შექმნას. (დიაგრამის, Pivot-ის ავტომატიზაცია)
 • საკუთარი სამუშაო ფორმების შექმნას (Userforms)
 • ფაილებთან და საქაღალდეებთან მუშაობას/მართვას
 • სხვა საოფისე აპლიკაციებთან მუშაობას (Word, Access, PowerPoint, Outlook)
 • მარტივი პროგრამების შექმნას ექსელში (სააღრიცხვო, ანალიტიკური)

კურსის თემატიკა:

  მაკროსის ავტომატიზირებული ჩაწერა:

 • მაკრო რეკორდერის გამოყენება მაკროსის ჩასაწერად;
 • ფარდობითი და აბსოლუტური მიმართვების გამოყენება მაკროსის ჩაწერისას;
 • ავტომატიზირებული მაკროსის რედაქტირება

   Visual Basic (VBE) რედაქტორის მიმოხილვა და VBA პროგრამირების საფუძვლები:

 • VBA პროექტის შექმნა, პროექტის ფანჯრის მიმოხილვა
 • პროგრამული კოდის ჩაწერა და რედაქტირება, მახასიათებლების ფანჯრის მიმოხილვა;
 • Sub პროცედურების შექმნა და ამოქმედება;
 • Sub პროცედურის გამართვა (Debugging);
 • მონაცემთა ტიპები, ცვლადები და კონსტანტები;
 • პირობითი კონსტრუქციები: GoTo, If…Then…End If, კომპლექსური If კონსტრუქცია, Select Case, კომპლექსური Select Case კონსტრუქცია;

   Excel-ის ობიექტები, მეთოდები და მახასიათებლები:

 • ობიექტთა იერარქიის გაცნობა;
 • კოლექციის ცნება და ობიექტზე მიმართვები;
 • Workbook ობიექტის მახასიათებლები და მეთოდები;
 • Worksheets კოლექციის მიმოხილვა და მისი როგორც ობიექტის მიმოხილვა;
 • Range ობიექტი, მისი მახასიათებლები და მეთოდები
 • With…End With კონსტრუქციის მიმოხილვა და R1C1 სტილის გამოყენება

   ციკლები (Loops). მრავალჯერადი მოქმედებების პროგრამირება:

 • For…Next;
 • For Each…Next;
 • Do…While;
 • Do…Until;
 • While…Wend;
 • While…Loop;
 • Until…Loop;
 • Exit კონდიცია;
 • კომპლექსური ციკლები

    სამომხმარებლო ფუნქციების შექმნა:

 • Sub პროცედურის შედარება Function პროცედურასთან;
 • Function პროცედურების სახეები;
 • Function პროცედურა არგუმენტებით და არგუმენტების გარეშე;
 • სტანდარტული VBA ფუნქციები;
 • არგუმენტთა გადაცემის სახეები (ByVal და ByRef)

    დიალოგის სტანდარტული ფანჯრები და მათთან მუშაობა:

 • Message Box ფუნქცია;
 • Input Box ფუნქცია;
 • GetOpenFilename და GetSaveAsFilename მეთოდები
 • Filedialog-თან მუშაობა;

   UserForm-თან მუშაობა:

 • UserForm-ის დამატება, გაშვება და დახურვა,
 • UserForm-ზე კონტროლის ღილაკების დამატება და მათი თვისებები;
 • კონტროლის ღილაკთა Event-ები
 • Wizard-ების შექმნა და UserForm-ის რთული პროგრამირების მაგალითები

   Event-ებთან მუშაობა სხვადასხვა დონეზე:

 • სამუშაო წიგნის დონის Event-ები (Workbook_Open, SheetChange, Activate, Deactivate, BeforSave და ..)
 • სამუშაო გვერდის დონის Event-ები (Change, SelectionChange, Activate, Deactivate, Calculate და ..)
 • აპლიკაციის დონის Event-ები

   დიაგრამებთან მუშაობა:

 • Chart ობიექტი, მისი მახასიათებლები და მეთოდები;
 • Chart event-ები;
 • Shapes ობიექტი, მისი მახასიათებლები და მეთოდები;

  ფერებთან მუშაობა და პირობითი ფორმატირება:

 • ფერების დახარისხება;
 • ნაცრისფერი შკალის მიმოხილვა;
 • დოკუმენტის ფერების მიმოხილვა;
 • პირობითი ფორმატირების მახასიათებლები და მეთოდები;

   Simple filter და Advanced Filter-თან მუშაობა;

    Pivot Table ობიექტთან მუშაობა:

 • Pivot Table-ის შექმნა;
 • მონაცემთა გაფილტვრა და სორტირება;
 • Slicer-ის გამოყენება;
 • გამოთვლების წარმოება;
 • რამდენიმე Pivot Table_ის შექმნა;

   მოქმედებები ფაილებზე/საქაღალდეებზე:

 • მონაცემთა იმპორტი ექსელში;
 • მონაცემთა კონსოლიდაცია;
 • ექსელის ფაილის გახსნა და დამუშავება;
 • არსებული ფაილის დაშლა სამუშაო წიგნებად;
 • საქაღალდის შექმნა და მასში ფაილთა თავმოყრა;
 • საქაღალდეში მოთავსებული ექსელის და PDF ფაილებთან მუშაობა

   შეცდომებთან მუშაობა და მათი კონტროლი:

 •  შეცდომათა სახეები;
 •  Err ობიექტი;
 •  On error goto …;
 •  On error resume next…
 •  კონკრეტულ შეცდომასთან მუშაობა;

     VBA tricks & tips

       კურსის ხანგრძლივობა 12 დღე

      სალექციო შეხვედრის ხანგრძლივობა1,5 საათი (ჯამში  18 აკადემიური საათი)

      კურსის ღირებულება650 ლარი  (გადახდა ხორციელდება ორ ეტაპად )

 

    მსურველებმა შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა https://goo.gl/forms/7nS9KyEownGhDi9l2 ან დაგვიკავშირდით: 577 900422.